Взяття на облік нерезидента. В який термін та яким чином контролюючий орган видає довідку за формою 34-ОПП?

7 місяців ago admin 0


Фахівці ДПС роз’яснюють, в який термін та яким чином контролюючий орган надсилає/видає довідку за формою 34-ОПП при взятті на облік нерезидента та/або відокремленого підрозділу нерезидента, та яка інформація в ній зазначається.

Відповідно до п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України та розд. IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, із змінами (далі – Порядок № 1588), для взяття на облік нерезидент (іноземна компанія, організації) та його відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво подає до контролюючого органу заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН (далі – заява за формою № 1-ОПН) та копії документів, визначені пп. 4.2, 4.4 розд. IV Порядку № 1588.

У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиного державного реєстру), зокрема, іноземних компаній, організацій та їх відокремлених підрозділів, контролюючий орган за основним місцем обліку/державна податкова інспекція обслуговування (далі – ДПІ обслуговування) формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП (далі – Довідка за формою № 34-ОПП). Така довідка надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків або представнику, уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування (п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.11 розд. III Порядку № 1588).

Форма Довідки за формою № 34-ОПП затверджена Порядком № 1588 (додаток 2 до Порядку № 1588).

Довідка за формою № 34-ОПП видається безоплатно та є дійсною лише на території України (п. 3.12 розд. ІІІ Порядку № 1588).

У Довідці за формою № 34-ОПП міститься наступна інформація:

1) 1) у полі «податковий номер» – зазначається код ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу нерезидента) або 9-значний податковий номер, що присвоюється контролюючим органом іноземній компанії, організації;

2) у рядку «повне найменування» – повне найменування іноземної компанії, організації або відокремленого підрозділу нерезидента;

3) у рядку «місцезнаходження» зазначається:

– для іноземних компаній, організацій залежно від першої події чи підстав взяття на облік зазначаються дані про місцезнаходження відокремленого підрозділу, постійного представництва, нерухомого майна нерезидента, установи (відділення) банку або іншої, фінансової установи, в яких відкривається рахунок, місцезнаходження української юридичної особи, інвестиційні активи якої придбаваються;

– для відокремленого підрозділу нерезидента – місцезнаходження на території України;

4) у рядку «керівник (представник)» зазначаються дані про керівника або представника нерезидента або відокремленого підрозділу нерезидента, наданих у заяві за формою № 1-ОПН;

5) у рядку «узятий на облік у контролюючих органах» зазначається дата та номер взяття на облік у контролюючому органі;

6) після рядка «(найменування та код контролюючого органу)» зазначається:

– для відокремленого підрозділу нерезидента, що обліковується як постійне представництво нерезидента – «відокремлений підрозділ, який є постійним представництвом нерезидента»;

– для іноземної компанії, організації – «як нерезидент, що придбаває нерухоме майно або отримує майнові права на таке майно в Україні», «як нерезидент, що відкриває рахунки в банках України», «як нерезидент, який здійснює в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, що не є постійними представництвами», «як нерезидент – платник податку на прибуток, який здійснює в Україні діяльність через постійне представництво», «як нерезидент – платник податку на прибуток, що набуває право власності на інвестиційний актив».

Довідка за формою № 34-ОПП підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) та скріпляється печаткою контролюючого органу.

Таким чином, контролюючий орган за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування надсилає нерезиденту та/або відокремленому підрозділу нерезидента, у тому числі постійному представництву не пізніше наступного робочого дня з дня взяття його на облік Довідку за формою № 34-ОПП. Також за згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік, така довідка може бути видана йому або представнику, уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі за основним місцем обліку/ДПІ обслуговування.

ДПС у Закарпатській області