Дискримінація та мобінг на роботі: визначення та способи правового захисту

1 рік ago admin 0

Рівність прав і свобод громадян закріплена у Конституції України. Крім того, кожному працівнику гарантовано право на гідні умови праці та на захист честі і ділової репутації. Що робити, коли людина стикається із дискримінацією у трудових відносинах? Що таке мобінг на роботі та як захистити себе від нього? Роз’яснення з цих питань надали у Регіональному центрі з надання БВПД у Чернівецькій області.

Дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Дискримінація може бути:

  • прямою (наприклад, відмова у прийнятті на роботу вагітної жінки);

  • непрямою (роботодавець прямо не зазначає, що не підвищує працівника з певних причин, а вигадує додаткові вимоги та критерії, яким такий працівник начебто не відповідає).

Однією з дискримінаційних дій під час виконання трудових обов’язків є мобінг (цькування).

Згідно зі статтею 2-2 Кодексу законів про працю мобінг – це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Мобінг може проявлятись у формі:

  • створення щодо працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність;

  • нерівної оплати за рівноцінну працю, яку виконують працівники однакової кваліфікації;

  • необґрунтованого нерівномірного розподілу роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Дії працівника, який зазнав дискримінації чи мобінгу на роботі

По перше, необхідно заявити про порушення та відстояти свої права. У цьому випадку передусім необхідно визначити, коли саме відбувся факт порушення (під час співбесіди, випробувального терміну, виконання професійних обов’язків протягом певного періоду) і чи є докази дискримінації. Якщо дискримінацію людина відчувала певний час, то доказами можуть бути: електронне листування, фото, відео, накази про нерівну оплату праці, покази свідків.

По-друге, можна звернутись:

1. До правоохоронних органів, якщо вчинені діяння:

  • жорстокі, з домаганням, сексуальним чи гендерно обумовленим насильством;

  • спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності;

  • є образою почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями;

  • прямо чи непрямо обмежують права або встановлюють прямі чи непрямі привілеї громадянам за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2. Письмово до роботодавця (керівника підприємства, установи, організації), вказавши на обставини, які він/вона вважає дискримінаційними.
3. Зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
4. До відповідного територіального підрозділу Державної служби з питань праці, виклавши у зверненні всі обставини справи щодо порушення вимог трудового законодавства та дискримінації.
5. До суду.

Права працівника, по відношенню до якого вчинено мобінг:

1. Звернутись зі скаргою до управління Державної служби з питань праці.
2. Звернутись до суду із позовною заявою щодо визнання фактів цькування та їх усунення (без припинення трудових відносин на період розгляду провадження у справі).
3. Отримати відшкодування шкоди, заподіяної через мобінг у розмірі понесених витрат на лікування у разі підтвердження факту його вчинення на підставі судового рішення, яке набрало законну силу.

4. Отримати відшкодування моральної шкоди у разі, якщо порушення законних прав працівника внаслідок дискримінації, мобінгу, факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
5. Розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору та продовжує чинити мобінг.

Джерело @
Ліга:Закон